DVR 5EN1 H265 32ch 5M-N@8ips 32IP 8MP 2HDMI 8HDD E/S AI

Ref: 22033 Modelo: XVR5832S-I2